Umowa o dostęp do usług IT wersja BlitzOne-v1

 1. Usługodawca to: CRYPTO INVESTMENTS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000588525, posiadającym NIP 9452188395 i numer REGON 363076401.
 2. Użytkownik (zwany też User) to – osoba która przystępuje do korzystania z (lub dostaje dostęp do) opisanych tutaj usług.
 3. Użytkownik oświadcza iż jest osobą pełnoletnią lub działającą pod ciągła opieką opiekuna który wyraża zgodę na niniejszą umowę i wszelkie czynności.
 4. Usługi są świadczone przez Usługodawcę.
 5. Usługi są świadczone nieodpłatnie (w celach reklamowania się Usługodawcy), chyba iż będzie zawarta inna umowa z Użytkownikiem w którym zamówi on usługi w ustalonej z Usługodawcą cenie.
 6. Usługi są dostarczane bez żadnych gwarancji, rękojmi itp (lub ograniczone do minimalnego zakresu przewidzianego przez prawo).
 7. Uwaga: usługi są dostarczane jako wersje testowe “beta testy” i nie są przewidziane do zastosowań komercyjnych chyba iż Usługodawca zaznaczy inaczej lub będzie to określone w osobnej umowie.
 8. Usługodawca odrzuca wszelką odpowiedzialność za ewentualnie nie działanie, lub błędne działanie usług, w tym za utratę korzyści, w zakresie dopuszczonym przez prawo. Usługi są dostarczane „AS IS” (w takim stanie w jakim są) nawet bez domyślnej zakładanej przydatności do danego zastosowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie warunki to nie może on korzystać z usług.
 9. Użytkownik zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych nie zostawiać żadnych danych osobowych podlegających pod RODO, w tym nie zostawiać własnego adresu IP (lecz używać sieci Tor lub podobnej).
 10. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych które by jednak pozostawił w stopniu niezbędnym do normalnego prowadzenia czynności i wykonywania Usługi, w tym do kontroli bezpieczeństwa i zabezpieczeń.
 11. Użytkownik zgadza się na umowę/deklarację RODO zawartą w załączniku - poprzez podjęcie korzystania z Usługi lub poprzez pozostawienie danych osobowych.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż aktualizacje dokumentów odnośnie RODO będą przesyłane na email który poda, lub umieszczane razem z usługą, lub dostępne na stronie www.cryptoig.com i zobowiązuje się je sprawdzać przed korzystaniem z usługi. Umowa ta dotyczy jedynie RODO i nie ma żadnych innych skutków prawnych.
 13. Użytkownik rozumie iż niektóre usługi mogą być świadczone przez podmioty 3cie na ich własnych zasadach i z odpowiednią deklaracją RODO leżącą po stornie tychże podmiotów – nawet jeżeli miejsce świadczenia usług, lub usług informatycznych, jest zbliżone (na przykład ta sama domena internetowa lecz inna pod-domena, lub ten same adres IP lecz inna strona www).
 14. Użytkownik będzie korzystał z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w sieci, oraz z rozumem i godnością człowieka.
 15. Usługodawca może w każdej chwili według własnego uznania i bez żadnego odszkodowania przerwać świadczenie części lub całości usług, w tym skasować dowolną część danych Użytkownika.
 16. Kontaktem w sprawach cyber-bezpieczeństwa jest: bizalgo(at)op.pl z kluczem PGP: A5E4 E385 9E6A 5260 5993 1950 62D1 7CE8 2C32 F70B.
 17. Użytkownik zobowiązuje się iż nie będzie próbował włamać się do usług ani do związanej z nimi infrastruktury, ani nie będzie podejmował żadnych tego typu działań a o zauważonych problemach bezpieczeństwa poinformuje Usługodawcę.
 18. Użytkownik może przekazać swój dostęp do usługi innemu użytkownikowi tylko za pisemną zgodą Usługodawcy oraz pod warunkiem odebrania od niego wcześniej potwierdzenia zgody na niniejszy regulamin wraz z dodatkowymi dokumentami (w szczególności umową/deklaracją nt RODO). --- KONIEC ---

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych jest CRYPTO INVESTMENTS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,wpisaną do Rejestru KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000588525, posiadającym NIP 9452188395 i numer REGON 363076401.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowania Usługi do której dołączona jest niniejsza informacja oraz wszelkich innych usług realizowanych przez wskazanego powyżej Administratora. zgodnie z art.6 (1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU.UE. L 119) RODO
 3. Administrator informuje Państwa o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie trwania tego przetwarzania. Nie będzie miało ono wpływu na prawidłowość i legalność danych przetworzonych od momentu wyrażania Państwa zgody do momentu jej wycofania.
 4. Administrator informuje, że: a) nie będzie on zbierał i przetwarzał danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO; b) dokona on udostępnienia Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń księgowych w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w punkcie 2 następującym podmiotom: (aktualnie brak podmiotów , w razie zmiany spisu podmiotów zostanie przesłana stosowana informacja ). c) będzie przetwarzał wyłącznie dane otrzymane bezpośrednio od Państwa; d) zgodnie z przepisami RODO nie jest on zobowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych i że nie ustanowił on IOD; e) nie dokona on podpowierzenia Państwa danych osobowych; f) nie będzie stosował profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji; g) nie przekaże on Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej; h) będzie przechowywał Państwa dane osobowe do dnia, w którym przedawnią się ostatnie potencjalne roszczenia Strony, które mogłyby wyniknąć z umowy (lub usług, działań), o której (których) mowa w pkt. 2.
 5. Przysługują Państwu, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych, prawo do: a) wglądu, poprawiania i otrzymania kopii przekazanych danych; b) usunięcia danych i “bycia zapomnianym” jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, dane przetwarzane były niezgodnie z prawem lub dane muszą być usunięte zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej; c) żądania od Administratora ograniczenia zakresu przetwarzania; d) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania; e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania Państwa danych w sposób niezgodny z prawem.
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, a jego odmowa będzie skutkować wyłącznie odmową podpisania umowy, o której mowa w pkt. 2.
 7. Osobą powołaną do kontaktu po stronie Administratora w jakiejkolwiek sprawie, związanej z powyższą informacją jest: pani Dorota Bryniak dostępna pod adresem e-mail cigdb(at)onet.pl lub pod e-mail office(at)cryptoig.com (proszę pisać na oba, proszę w emailu nie zamieszczać żadnych poufnych ani wrażliwych danych, aktualność danych należy sprawdzić na stronie WWW cryptoig.com).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ja, (użytkownik usług) oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Crypto Investments Group sp. z o.o., w szczególności celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania a także moich praw związanych z przetwarzaniem tychże danych. Świadomy swoich praw i warunków przetwarzania moich danych osobowych, wyrażam zgodę na ich powierzenie Crypto Investements Group sp. z o.o. i przetwarzanie ich przez tenże podmiot jako administrator.

Wyrażenie tej zgody jest konieczne – w razie braku wyrażenia zgody należy nie podejmować korzystania z Usług (w tym opuścić natychmiast stronę www itp.).

Opcjonalnie można złożyć podpis na kopii i odesłać do Administratora:

Miejscowość, data i podpis Wyrażającego zgodę: dnia 20......-.......-........ , pan/pani ...........................................